การติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร

หนังสือกรมราชทัณฑ ที่ ยธ 0702.1/15065 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ขอให้เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร ตามแบบประเมินที่กำหนด โดยในรอบ 10 เดือน  ให้รายงานภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 และรอบ 12 เดือน ให้รายงานภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร มีทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด หากดำเนินการผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 9 ตัวชี้วัด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2560)

สามารถ Download ได้ที่ หนังสือกรมฯ ที่ ยธ 10627/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 นอกจากนี้ ในท้ายหนังสือมีแบบตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 1 แห่ง หรือ ไปฝึกอบรมด้วย

หนังสือรับรองความประพฤติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

แจ้งเรื่องการสิ้นสุดสัญญาจ้างและหนังสือรับรองความประพฤติของพนักงานราชการ

หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.1/10102 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

ระเบียบสำนักนายก พนักงานราชการ2560

หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบ60

มอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจให้รองอธิบดี และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์

หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.1/4857 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ส่งคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 243/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจให้รองอธิบดีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์

การสำรวจแนวทางการวินิจฉัยองค์กร

หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.1/4846 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ขอให้เรือนจำ ทัณฑสถาน มอบหมายให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ ตอบแบบสำรวจแนวทางการวินิจฉัยองค์กรฯ (ตามที่แนบพร้อมหนังสือนี่) จำนวน 2 ชุด และส่งคืนกองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ ทางโทรสาร 0 2967 3440 ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560

การรายงานผลการควบคุมภายใน งวดสิ้นเดือนมีนาคม 2560

หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.1/4673 ลงวันที่ 22 ก.พ.60

เป็นการรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (จากข้อมูลที่เคยรายงานเมื่อ 30 กันยายน 2559) ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ทุกหน่วย รายงานภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560

สำรวจความคิดเห็นการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานเรือนจำตามร่าง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. ….

Download หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.1/4080 ลงวันที่ 15 ก.พ.60

ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานเรือนจำตามร่าง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. …. โดยให้เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน สถานกักขัง สำรวจฝ่ายละ 1 ชุด รายงานไปกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560