ปรับปรุงรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ

กรมราชทัณฑ์ได้ปรับปรุงรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ ในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานและลักษณะงานพิเศษของงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องของตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์  นักทัณฑวิทยา  เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์  และผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์

สามารถ Download ไฟล์ได้ที่ข้างล่างนี้

หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.1/7848 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561

Advertisements

ติดตามการรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปย.2 (ติดตาม) งวดสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2561

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่  กรมราชทัณฑ์ เคยให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ต่าง และ สำนัก/กอง ต่างๆ ภายในส่วนกลางกรมฯ รายงานการควบคุมภายใน งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2560 รอบ 12 เดือน ประจำปี 2560 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กรมราชทัณฑ์  ขอให้หน่วยงานแห่งนี้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ตามแบบการรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปย.2 (ติดตาม) งวดสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2561 : รอบ 6 เดือน ที่แนบมาพร้อมนี้   โดย Scan ข้อมูลบันทึกในรูปแบบไฟล์ PDF ให้เป็นไฟล์เดียว และบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD จัดส่งให้กรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

ท่านสามารถ Download ข้อมูลได้ที่ข้างล่างนี้

หนังสือถึงเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.1/7425 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

ไฟล์ Word ปย.2 (ติดตาม)  from p2

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามและ scan QR Code Line ที่นี่

ควบคุมภายใน

ระเบียบ ก.พ. และประกาศ ก.พ. เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

w13-2560

การรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2560

หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.1/20675 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ทุกแห่ง รายงานภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 พร้อมเอกสารที่หัวหน้าส่วนงานย่อย ลงนามแล้ว ดังนี้

  1. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองของส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง/เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง)
  2. ตารางวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน (เปรียบระหว่างปีสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2559 และ ณ 30 กันยายน 2560)
  3. ปย.1
  4. ปย.2
  5. แผ่น CD จำนวน 1 แผ่น โดยขอให้ลงในรูปแบบ PDF ที่มีการลงนามของหัวหน้าส่วนงานย่อย (หัวหน้าส่วนราชการ) เรียบร้อยแล้ว

รายงานการศึกษา “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ์”

กรมราชทัณฑ์ โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการศึกษา “แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ์”   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง และเพื่อค้นหาแนวทางหรือมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ในการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง ผู้ที่สนใจศึกษา สามารถ Download ได้ตามข้างล่างนี้

  1. เฉพาะสรุปบทคัดย่อ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี pdf
  2. รายงานฉบับสมบูรณ์ แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังหลบหนี

มอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์

11945_61

หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.1/11945 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561

คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 701/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์

การตัดโอนภารกิจศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือกรมราชทัณฑ์ ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานสำนักพัฒนาพฤตินิสัย เป็นการภายใน และปรับปรุงการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกองบริการทางการแพทย์ เป็นการภายใน

Download หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.1/17171 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 แจ้งคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ดังนี้

  1. คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 824/2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เรื่อง ตัดโอนภารกิจศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือกรมราชทัณฑ์
  2. คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 825/2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานสำนักพัฒนาพฤตินิสัย เป็นการภายใน
  3. คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 826/2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เรื่อง ปรับปรุงการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกองบริการทางการแพทย์ เป็นการภายใน