ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2560)

สามารถ Download ได้ที่ หนังสือกรมฯ ที่ ยธ 10627/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 นอกจากนี้ ในท้ายหนังสือมีแบบตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่มากกว่า 1 แห่ง หรือ ไปฝึกอบรมด้วย

หนังสือรับรองความประพฤติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

แจ้งเรื่องการสิ้นสุดสัญญาจ้างและหนังสือรับรองความประพฤติของพนักงานราชการ

หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.1/10102 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560

ระเบียบสำนักนายก พนักงานราชการ2560

หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบ60

มอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจให้รองอธิบดี และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์

หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.1/4857 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ส่งคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 243/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจให้รองอธิบดีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์

การสำรวจแนวทางการวินิจฉัยองค์กร

หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.1/4846 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ขอให้เรือนจำ ทัณฑสถาน มอบหมายให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ ตอบแบบสำรวจแนวทางการวินิจฉัยองค์กรฯ (ตามที่แนบพร้อมหนังสือนี่) จำนวน 2 ชุด และส่งคืนกองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ ทางโทรสาร 0 2967 3440 ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560

การรายงานผลการควบคุมภายใน งวดสิ้นเดือนมีนาคม 2560

หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.1/4673 ลงวันที่ 22 ก.พ.60

เป็นการรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (จากข้อมูลที่เคยรายงานเมื่อ 30 กันยายน 2559) ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ทุกหน่วย รายงานภายในวันที่ 6 มีนาคม 2560

สำรวจความคิดเห็นการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานเรือนจำตามร่าง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. ….

Download หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0702.1/4080 ลงวันที่ 15 ก.พ.60

ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานเรือนจำตามร่าง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. …. โดยให้เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน สถานกักขัง สำรวจฝ่ายละ 1 ชุด รายงานไปกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560

รายงานมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร

Download หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนมาก ที่ ยธ 0702.1/4191 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมราชทัณฑ์ ได้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดการดำเนินงานตามมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร จากเดิม 7 ตัวชี้วัด เพิ่มเป็น 12 ตัวชี้วัด จึงขอให้เรือนจำ   ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน  2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 รอบเดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  หากดำเนินการผ่านเกณฑ์การประเมิน 7 ตัวชี้วัด ถือว่าผ่านมาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร

ครั้งที่ 2 รอบเดือนมีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 หากดำเนินการผ่านเกณฑ์การประเมิน 9 ตัวชี้วัด ถือว่าผ่านมาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร

ทั้งนี้ ขอให้รายงานตามแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานเรือนจำฯ และแบบประเมินสถานภาพเรือนจำฯ  ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ ส่งให้กรมราชทัณฑ์ตามที่กำหนด โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ และทางอีเมล์ hr_correct@hotmail.com ภายในกำหนดวันดังกล่าว